CZ EN

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Mediform, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Tyto zásady představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „Subjektů údajů“), přičemž níže v těchto zásadách poskytujeme Subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zdali osobní údaje jsou získány
od Subjektu údajů (čl. 13 odst. 1 Nařízení) nebo osobní údaje nebyly získány od Subjektu údajů (čl. 14 odst. 3 Nařízení).

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

Mediform, spol. s r.o.
IČ: 49976770
DIČ: CZ49976770
se sídlem Brno, Jundrov, Olšová 660/1, PSČ 637 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14086

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účely zpracování Vašich osobních údajů společností Mediform, spol. s r.o. a právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění našich práv a povinností, ať už vystupujeme v pozici zaměstnavatele, odběratele, zákazníka, dodavatele či zhotovitele. Osobní údaje zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu a po dobu, která je nezbytně nutná pro účely zpracování. Zpracování osobních údajů rozdělujeme do dvou kategorií – bez Vašeho souhlasu a s Vaším souhlasem. Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme, je následující:

• plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv;
• splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy;
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
• splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
• náš oprávněný zájem či oprávněný zájem třetí strany (mezi naše oprávněné zájmy řadíme jak usnadnění komunikace se subjektem údajů v případě identifikačních a kontaktních osobních údajů, tak ale i domáhání se našich práv a uplatňování našich nároků v soudních řízeních, vůči zdravotním i komerčním pojišťovnám a vůči Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv)

Není-li možné zpracovat Vaše osobní údaje některým z výše uvedených způsobů, budeme pro jejich zpracování potřebovat Váš souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.

III. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údajů uloženy u společnosti Mediform, spol. s r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují jak zákonnost, tak dobu uchovávání osobních údajů. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracovávám s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

IV. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přesto máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s osobními údaji souvisejí.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Mediform, spol. s r.o. zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Mediform, spol. s r.o. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tento účel zpracovávat.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00
telefon: +420 234 665 111
ID datové schránky: qkbaa2n
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

V. Kategorie dotčených osobních údajů

Kategorie dotčených osobních údajů rozdělujeme podle toho, jaký právní vztah mezi společností Mediform, spol. s r.o. a Vámi existuje. Abyste se v tom vyznali, připravili jsme pro Vás jednoduchou tabulku s podrobným popisem dotčených osobních údajů.

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Předávání osobních údajů třetím osobám

Zákazníci

Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky

Právním základem je plnění smlouvy.

Identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, fakturační údaje).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu

a záruční doby.

 

Osobní údaje mohou být předávány dopravcům pro účely doručení zboží a případně našim právním zástupcům.

Zákazníci

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které za trvání našeho smluvního vztahu mohly vzniknout.

Identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, fakturační údaje).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení.

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a sice našim právním zástupcům, za účelem domáhání se našich práv.

Zákazníci

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

Právním základem je splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zákazníkovi poskytnuté plnění.

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a sice daňovým poradcům a externím účetním, za účelem odborné konzultace.

Zákazníci

Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek našeho zboží nebo služeb

Právním základem je náš oprávněný zájem poskytovat a nabízet Vám obdobné zboží, které odpovídá Vašim potřebám, na základě našeho společného obchodního vztahu.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

Dodavatelé

Plnění a realizace smluv uzavřených s dodavateli.

Právním základem je plnění smlouvy.

Identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, fakturační údaje).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a záruční doby.

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

Dodavatelé

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které za trvání našeho smluvního vztahu mohly vzniknout.

 

Identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, fakturační údaje).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení.

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a sice našim právním zástupcům, za účelem domáhání se našich práv.

Dodavatelé

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

Právním základem je splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo dodavatelem poskytnuté plnění

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a sice daňovým poradcům a externím účetním, za účelem odborné konzultace.

Osoby registrované
v e-shopu a jiné osoby

Pravidelné zasílání obchodních sdělení
e-mailem

Právním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci do našeho e-shopu nebo vyplněním kontaktního formuláře na našich www stránkách.

Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail, telefon, adresa).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

VI. Další informace

Společnost Mediform, spol. s r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedojde k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k osobním údajům.