CZ EN

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MEDIFORM, spol. s r.o.

               

I.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen "
Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Mediform, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Olšová 660/1, PSČ 637 00, IČ 499 76 770, (dále jen "Prodávající"), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující").

2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového rozhraní obchodu a další související právní vztahy.  

3.      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.  

4.      Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.  

5.      Prodávající může znění Obchodních podmínek doplňovat či jinak měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

6.      Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Tyto vztahy se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.      Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Kupní smlouvy upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na Webovém rozhraní obchodu a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Internetových stránkách a Webovém rozhraní obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

II.          UŽIVATELSKÝ ÚČET E-SHOPU

 

1.      Kupující může objednávat zboží ve Webovém rozhraní Prodávajícího (E-shop) výhradně ze svého uživatelského účtu založeného na základě registrace Kupujícího provedené na Internetové stránce (dále jen „Uživatelský účet“).

2.      Při registraci Uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží Prodávající považuje za správné, ledaže by měl o jejich správnosti důvodné pochybnosti.

3.      Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za následky porušení těchto povinnosti ze strany Kupujícího.

4.      Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

5.      Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet a/nebo Webové rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

III.         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1.      Nabídka Prodávajícího zveřejněná v Katalogu, na webových stránkách, v poskytnutých jednotlivých obchodních nabídkách obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v u všech položek bez daně z přidané hodnoty a rovněž včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po stanovenou dobu jednotlivé obchodní nabídky a/nebo po dobu platnosti vydaného Ceníku. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.      Pro objednání zboží Kupující vytvoří objednávku a oznámí ji Prodávajícímu telefonicky, faxem, nebo doručí poštou, mailem nebo vyplní objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávka zboží vytvořená na Webovém rozhraní obchodu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před zasláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky

3.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).  

4.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.      Kupní smlouva vzniká, jakmile si strany ujednaly její obsah, a to v okamžiku, kdy písemné oznámení Prodávajícího o přijetí objednávky (dále jen „Akceptace“) je doručeno Kupujícímu elektronickou poštou na Elektronickou adresu kupujícího. Kupní smlouva nevznikne, jestliže Prodávající namísto Akceptace pošle Kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky, anebo oznámení s dodatkem a/nebo odchylkou, která byť i nepodstatně mění podmínky nabídky. V případě, že takové oznámení Prodávajícího obsahuje výhrady k objednávce, může se podle povahy výhrad jednat o nový návrh na uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až dosažením shody na všech smluvních podmínkách.  

6.      Objednání zboží Kupujícím je možné pouze po uvedených minimálních balících jednotkách ve shodě s pravidly Správné dovozní a distribuční praxe stanovené Zákonem o zdravotnických prostředcích č.268/2014 Sb. (§ 43 a §45) a v prováděcích předpisech (Vyhláška 62/2015 Sb.). U stanovených druhů, označených v ceníku počtem minimálního balení – 1 ks, lze na základě objednávky zákazníka expedovat po jednotlivých kusech. V takovém případě bude použit náhradní přepravní obal se všemi identifikačními znaky daného zboží.

7.      Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

 

IV.        PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.      Kupní cenu zboží, náklady spojené s úhradou kupní ceny zboží či případné náklady spojené s balením a dodáním zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu bezhotovostní platbou. V rámci E-shopu zvolí způsob úhrady v objednávkovém formuláři ve Webovém rozhraní obchodu.

2.      Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  

3.        Náklady spojené s balením a dodáním zboží u objednávek zboží přesahujících kupní cenu 4.000,- Kč bez DPH hradí Prodávající. V případě objednávky zboží v hodnotě nepřesahující kupní cenu 4.000,- Kč bez DPH je Prodávající oprávněn účtovat poplatek 200,- Kč bez DPH za náklady na balné, poštovné a dopravu. Pro Slovensko, v případě objednávky zboží v hodnotě nepřesahující kupní cenu 150,- Euro bez DPH je Prodávající oprávněn účtovat poplatek 10,- Euro bez DPH za náklady na balné, poštovné a dopravu.

4.      V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

5.      V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví daňový doklad a Kupujícímu jej po uhrazení ceny zboží zašle v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího.

8.      Dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

9.      Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu cen před uzavřením Smlouvy při aktuální změně kurzu Kč k ostatním měnám o více než 5%.

 

V.         PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1.      Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.      Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 25 Kč za každý den a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

3.      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.      Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající postupuje při vyřizování reklamace dle platného Reklamačního řádu Prodávajícího. Podpisem dodacího nebo přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.     Dodací lhůta zboží, které je skladem, činí maximálně 3 pracovní dny. U zboží, které není skladem, činí dodací lhůta obvykle 4-6 týdnů. V rámci E shopu Prodávající odešle zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která se počítá od uzavření kupní smlouvy, je-li kupní cena zboží hrazena dobírkou, anebo od zaplacení kupní ceny, je-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem

6.      Prodávající je povinen dodat zboží s neprošlou expirační dobou.

7.      Prodávající má právo odložit dodání zboží Kupujícímu do doby, než Kupující zcela splní své případné závazky vzniklé z dříve uzavřených Kupních smluv nebo v souvislosti s nimi.  

 

VI.        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1.      Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem, přičemž prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy; v případě, že Prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu; Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle Kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu Kupujícího.

2.      Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že plnění jejího předmětu se stane nemožným, zboží se nevyrábí nebo není na skladě dodavatele, nebo změní-li se výrazně cena zboží (např. v důsledku kurzovních výkyvů o více než 5%).

3.      Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek.

 

  VII.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

 

1.      Práva z vadného plnění a záruka za jakost u Kupní smlouvy, kterou uzavírá Kupující, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.      Postup reklamace vad u Kupní smlouvy, kterou uzavírá Kupující, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Reklamačním řádem Prodávajícího dostupným na Internetových stránkách.

3.      Zboží po reklamaci (tj. nové, opravené, jiné dle dohody, nebo původní, nebyla-li reklamace oprávněná) Prodávající dodá Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení o vadách nebo jinde písemně při reklamaci, jinak na adresu uvedenou při sjednávání Kupní smlouvy.

4.      Peněžitá plnění z reklamace (tj. kupní cenu, slevu z kupní ceny apod.) Prodávající poukáže Kupujícímu na bankovní účet uvedený Kupujícím v oznámení o vadách nebo jinde písemně při reklamaci, jinak na bankovní účet uvedený při sjednávání Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn tato plnění poskytnout Kupujícími i v hotovosti při vyřízení reklamace.

5.      V případě, že si Kupující zboží po reklamaci nevyzvedne nebo nepřevezme, je Prodávající oprávněn účtovat skladné 25,- Kč za každý den uskladnění nevyzvednutého zboží.

 

VIII.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní Prodávajícího (webové stránky, e-shop), včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní Prodávajícího.

3.      Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4.      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

5.      Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek nebo v důsledku užití Internetových stránek v rozporu s jejich určením.

   

IX.        ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na Elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu kupujícího.

2.      Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle zprávu na adresu elektronické pošty Prodávajícího nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky.

 

X.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

3.      Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

4.      Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2019.

5.      Kontaktní údaje Prodávajícího:  

Mediform, spol. s r.o.
Sídlo: Olšová 660/1, Brno, PSČ 637 00
Adresa elektronické pošty: objednavky@mediform.cz
Telefonní číslo: +420 541 221 392